Protokół z zebrania Zarządu Głównego - Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Protokół z zebrania Zarządu Głównego

Warszawa, 9 kwietnia 2011 r.

Protokół z zebrania Zarządu Głównego YKP
z dnia 9 kwietnia 2011 r. w Warszawie

Obecni według załączonej listy obecności

Porządek zebrania - załącznik

 1. Otwarcia zebrania dokonał kmdr Janusz Marek Taber.
 2. W związku z odejściem na Wieczną Wachtę kmdr Andrzeja Rachwalskiego z YKP BYDGOSZCZ kmdr J.M.Taber przedstawił żeglarski życiorys zmarłego i wezwał zebranych do uczczenia pamięci o Nim minutą ciszy.
 3. Zebrani przyjęli jednomyślnie zaproponowany przez kmdr J.M.Taber porządek zebrania.
 4. Prowadzący zaproponował powołanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w składzie:
  • - kmdr Leszek Michalski
  • - kmdr Leszek Gawędzki
 5. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
  • - kmdr Władysław Kowalczyk
  • - kmdr Karol Wójcik

  Kandydatury do w/w komisji zostały przyjęte jednomyślnie.

  Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdził prawomocność zebrania.

 6. Kmdr J.M.Taber oraz Kmdr Honorowy Jerzy Łyżwiński dokonali wręczenia Komandorii kolegom:
  • - Mieczysławowi Całce
  • - Wiesławowi Tarełce
 7. Sekretarz Jerzy Karbownik przedstawił protokół z Zebrania Zarządu z dnia 11 grudnia 2010r.

  Poprawkę do protokołu zgłosił kmdr J. Stryjecki YKP WARSZAWA i po jej uwzględnieniu protokół został przyjęty.

 8. Sekretarz Jerzy karbownik przedstawił wnioski i uchwały z poprzedniego zebrania, które po poprawkach zgłoszonych przez kmdr J.Stryjeckiego zostały jednomyślnie przyjęte.
 9. Kmdr J.M.Taber zgłosił wnioski o :
  • powierzenie funkcji Komandora d/s młodzieży i sportu – kmdr Jerzemu Sawickiemu,
  • powierzenie organizacji uroczystości podniesienia bandery 2011 Zarządowi Klubu Nowy Targ w dniu 7 maja 2011r,
  • powierzenie kmdr Sebastianowi Jaroszowi prac nad symbolami i grafiką wydawnictwa jubileuszowego 90- lecia YKP,
  • opracowanie szczegółowego regulaminu przyznawania Osobistych i Jachtowych Patentów Flagowych - członkom Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień w terminie do 26 listopada 2011r.

  Kmdr Norbert Szymała zwrócił uwagę, że noszenie bandery nie jest wyróżnieniem tylko, że jest to prawo zgodne ze Statutem YKP.

  Kmdr Oskar Janowski potwierdził od dawna stosowaną regułę, że noszenie bandery na jachcie jest wyrazem przynależności do YKP, natomiast Osobisty Patent Flagowy jest już wyróżnieniem.

  Kmdr J.M.Taber uwzględnił powyższe uwagi w swoim wniosku, jednocześnie zaproponował zwołanie następnego zebrania Zarządu w dniu 26 listopada 2011r.

  Powyższe wnioski zostały przyjęte jednomyślnie.

 10. Kmdr J.M.Taber złożył sprawozdanie z wizyty delegacji YKP u Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z okazji zdobycia 3 medali na Mistrzostwach Świata Żeglarzy Lodowych. Podczas spotkania złożono kolegom YKP propozycję wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych dla uczczenia 70 rocznicy śmierci gen. Mariusza Zaruskiego w Chersoniu na Ukrainie.
 11. Sekretarz Jerzy Karbownik zwrócił uwagę na nieuzupełnione w dalszym ciągu zakresy prac poszczególnych wicekomandorów, co uniemożliwia sprecyzowanie działań Zarządu.
 12. Kmdr Norbert Szymala przedstawił wnioski o nadanie Komandorii kolegom:
  • - Andrzejowi Olbert YKP NOWY TARG
  • - Janowi Baczyńskiemu YKP CZĘSTOCHOWA

  oraz wnioski o nadanie medali YKP:

  • Zarząd YKP CZĘSTOCHOWA
   • Kol. Janusz Kołodziejczyk,
   • Kol. Piotr Klimecki
   • Kol. Adam Góra
  • oraz Zarząd YKP SZCZECIN
   • Kol. Janusz Charkiewicz
   • Kol. Paweł Ryżewski
   • Kol. Anna Żyła.

  Wnioski spełniały wymogi formalne i uzyskały akceptację Kapituły.

  Powyższe wnioski przegłosowano jednomyślnie.

 13. Sekretarz Jerzy Karbownik przedstawił wniosek Zarządu YKP SZCZECIN o przyznanie 6 Jachtowych Patentów Flagowych.

  Kmdr Władysław Kowalczyk zgłosił wniosek o głosowanie w sprawie JPF w trybie jawnym, co zostało przyjęte jednomyślnie.

  Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Kapituły i wniosku YKP SZCZECIN.

  Wnioski przyjęto jednogłośnie.

 14. Sprawy różne:
  1. kmdr Oskar Janowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował zebranych, że wpływające wnioski do ZG YKP pisane na niewłaściwych formularzach oraz brak pisemnych programów działania wicekomandorów, może być w opinii Komisji Rewizyjnej przedmiotem zakwestionowania przy kontroli sprawozdawczości przed nadaniem absolutorium
  2. kmdr Jerzy Stryjecki złożył wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną, czy stosowany przez Kapitułę regulamin nadawania Komandorii spełnia statutowe wymogi w §19 i §36 oraz zbadania przez Komisję Rewizyjną spełnienia wymogów regulaminowych wniosków o nadanie Komandorii członkom YKP WARSZAWA
   • kmdr Radosławowi Zadrożyńkiemu
   • kmdr Jerzemu Żółtowskiemu

   Kmdr Krzysztof Bogusławski zwrócił uwagę, że wnioski do KR nie muszą być głosowane.

 15. Kol. Skarbnik – Beata Trojanowska podała stan konta YKP / 21 900 zł/ oraz zapewniła, że wszystkie kluby wywiązały się z obowiązków finansowych.
 16. Sekretarz Jerzy Karbownik poinformował zebranych o zgłoszeniu się do prac nad naszą stroną internetową- kol. Marka Dworakowskiego. Jego propozycja opiewa na kwotę 1500 zł od zrzeszonego klubu.

  Kmdr Marek Słaby poinformował o bieżących ustaleniach w sprawie zakończenia opracowywania nowej strony YKP za cenę 250 zł od zrzeszonego klubu.

  Na wniosek kol. Sebastiana Jarosza i kmdr Jerzego Stryjeckiego Sekretarz Jerzy Karbownik zwrócił się z prośbą o przegłosowanie propozycji kmdr Marka Słabego.

  Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 17. Kol. Jerzy Karbownik przedstawił wyniki głosowania „Komandorii” - w obydwu wypadkach głosowano jednomyślnie tj. po 21 głosów.

Na tym zebranie Zarządu zostało ukończone i Kmdr Janusz M. Taber ogłosił przerwę przed kolejnym punktem spotkania czyli otwarciem XXXIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

Protokolanci:
Kmdr Stanisław Olszar
Kmdr Jerzy Karbownik

Komandor Z. Gł.
YACHT KLUBU POLSKI
Janusz Marek Taber